Економічна теорія. 4-те видання, стереотипне (“Академія”)

120,00 грн.

Мочерний С. В.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2009
Обсяг – 640 сторiнок
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Поділитися:   

Опис

Четверте видання посібника охоплює значно ширший, ніж попередні, спектр теоретичних і практичних проблем, містить оновлену інформацію, що відображає найактуальніші процеси світового і вітчизняного економічного життя. Смисловим ядром його є розкриття суті й особливостей функціонування основних економічних законів, загальних засад, моделей і типів економічного розвитку, теоретичних проблем макро- і мікроекономіки, еволюції економічних систем, тенденцій розвитку перехідної економіки, становлення в Україні ринкового господарства та ін.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

Загальні основи економічної теорії

Предмет і метод економічної теорії.
Сутність економічної теорії і політичної економії.
Відмінності між цими гілками економічних знань.
Сутнiсть i структура продуктивних сил i виробничих вiдносин.
Економiчнi закони, категорiї і їх класифiкацiя.
Метод економiчної теорiї і його складовi елементи.
Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії.
Виникнення і еволюцiя полiтичної економiї до кiнця ХIХ ст.
Основнi напрями сучасної економiчної теорiї.
Основні критерії і рушійні сили економічного зростання і прогресу.
Сутнiсть i критерiї економiчного зростання і прогресу.
Рушiйнi сили i фактори економiчного прогресу.
Науково-технічна революція (НТР) і її роль в економiчному прогресi.
Розвиток сутнiсних сил людини як вирiшальний фактор соцiально-економiчного прогресу.

Товарне виробництво

Основні форми економічного розвитку.
Товарна організація та її роль в еволюції суспільства.
Форми суспiльного виробництва.
Товар i його фактори.
Двоїстий характер працi, втiленої в товарi.
Розвиток товару i товарного виробництва за сучасних умов.
Сутнiсть грошей i грошових систем та їх еволюцiя.
Закони обiгу грошей.
Iнфляцiя.
Закон вартостi та його функцiї.
Сутність, структура, механізм і проблеми розвитку ринку.
Сутнiсть i структура ринку.
Iнфраструктура ринку.
Ринкова рівновага і механізм її досягнення.
Закон попиту i закон пропозиції.
Еластичнiсть попиту i пропозицiї та їх основнi види.
Монополії і конкуренція.
Причини виникнення i сутнiсть монополiй.
Конкуренцiя, монополiї і антимонопольна дiяльнiсть держави.
Ринкова економіка і її еволюція.
Сутнiсть ринкової, соцiально ринкової i змiшаної економiки.
Причини виникнення регульованої ринкової системи і головнi функцiї держави.
Сутнiсть i структура господарського механiзму.

Теоретичні проблеми мікроекономіки

Підприємництво і акціонерна власність.
Пiдприємства та їх основнi види.
Акцiонерна власнiсть в економiчнiй системi.
Капітал, витрати виробництва.
Ціна і прибуток.
Соцiально-економiчний змiст капiталу.
Виробничi фонди пiдприємства й витрати виробництва.
Цiна i прибуток.
Ринок робочої сили і заробітна плата.
Сутнiсть товару робоча сила та її вартiсть.
Заробiтна плата, її форми та функцiї.
Реальна заробiтна плата, доходи населення та їх використання.
Система управління сучасним підприємством.
Основнi форми й методи управлiння пiдприємством.
Сутнiсть та основнi види маркетингу.
Аграрні відносини і особливості їх розвитку за сучасних умов.
Продуктивнi сили i вiдносини власностi в сiльському господарствi.
Радикальнi перетворення у вiдносинах власностi і АПК.
Земельна рента і її форми за сучасних умов.

Теоретичні проблеми макроекономіки

Результативність суспільного виробництва і національний доход.
Результати суспiльного виробництва i його ефективнiсть.
Джерела нацiонального доходу, його розподiл і перерозподiл.
Споживання i нагромадження нацiонального доходу.
Фінанси в системі економічних відносин.
Бюджетна i податкова системи.
Державнi витрати і дефiцит бюджету.
Кредитно-банківська система.
Банки і банкiвська система.
Кредит i кредитна система.
Державне регулювання економіки.
Сутнiсть i методи державного регулювання економiки.
Нацiональний ринок i механiзм встановлення рiвноваги мiж попитом і пропозицiєю.
Циклічні коливання і кризи в економіці.
Причини i механiзм циклiчних коливань.
Причини економiчної кризи в Українi.
Валютнi і структурнi кризи в економiцi.
Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення.
Народонаселення i суспiльний розвиток.
Зайнятiсть i безробiття.
Соцiальний захист населення.
Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.
Радикальнi змiни в технологiчному способi виробництва.
Новiтнi тенденцiї в еволюцiї власностi.
Основнi закономiрностi розвитку економiчної системи наприкiнцi XX — на початку XXI ст.

Перехідна економіка: сутність, закономірності і особливості розвитку

Перехідна економіка на макроекономічному рівні.
Закономірності і особливості перехiдних економiк на макрорівні.
Основні напрями формування нової економічної системи у постсоціалістичних країнах.
Лібералізація і демонополізація економіки, її структурна перебудова і фінансова стабілізація.
Підприємство (фірма, компанія) за перехідної економіки.
Підприємство як основна мікроекономічна ланка і сфера трансформації.
Участь держави в управлінні підприємствами недержавних форм власності.
Економічний суверенітет України і шляхи його досягнення.
Сутнiсть економiчного суверенiтету.
Структура економiчного суверенiтету України i шляхи його досягнення.
Економiчна безпека України.

Світове господарство

Закони розвитку світового господарства.
Сутнiсть світового господарства і його економiчні закони.
Iнтернацiональнi форми закону вартостi та нерiвномiрностi економiчного розвитку.
Україна як елемент свiтового господарства.
Міжнародні економічні відносини і їх структура.
Мiжнародна торгiвля і особливостi її розвитку за сучасних умов.
Мiжнародний рух капiталу.
Мiжнародна мiграцiя робочої сили і мiграцiйна полiтика.
Міжнародні валютні відносини.
Валютний ринок i валютне регулювання.
Економічні аспекти глобальних проблем.
Причини виникнення i сутнiсть глобальних проблем.
Роззброєння як метод розв’язання глобальних проблем.
Основнi шляхи розв’язання iнших глобальних проблем.

Література
Короткий термінологічний словник

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економічна теорія. 4-те видання, стереотипне (“Академія”)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *