Історія України. Тести. 6–11 класи. 2-ге видання, стереотипне (“Академвидав”)

Бойко О. Д.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2014
Обсяг – 272 c.
Формат – 150×220 мм (60х90/16)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

Посібник укладено згідно з чинними програмами Міністерства освіти і науки України з вивчення історії України в загальноосвітніх навчальних закладах. Він містить тестові завдання закритої і відкритої форм, які охоплюють різні рівні складності. Їх використання допоможе учням у самостійній навчальній роботі, підготовці до зовнішнього незалежного тестового оцінювання, вчителям — всебічно та об’єктивно контролювати рівеньзнань учнів, здійснювати якісну діагностику засвоєння ними навчального матеріалу.
Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів, абітурієнтів.

Зміст

Знати, розуміти, осмислювати історичні факти, події, процеси

Давня історія України

Українські землі у первісну добу

Середньовічна історія України

Виникнення і розвиток Київської Русі
Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.
Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.
Галицько-Волинська держава
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV—ХV ст.)

Нова історія України

Українські землі під владою Речі Посполитої.
Наростання національно-визвольної боротьби українського народу
Національно-культурний рух в Україні у другій половині ХVІ — першій половині ХVІІ ст.
Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої у середині ХVІІ ст.
Відродження Української держави
Українські землі у другій половині ХVІІ ст.
Поділ Гетьманщини і боротьба за незалежність
Українські землі наприкінці ХVІІ — у першій половині ХVІІІ ст.
Культура України другої половини ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст.
Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.
Ліквідація Російською імперією української державності.
Культура України у другій половині ХVІІІ ст.
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
Культура України наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
Наддніпрянська Україна у другій половині ХІХ ст.
Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині ХІХ ст.
Культура України у другій половині ХІХ ст.

Новітня історія України

Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.
Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст.
Україна у Першій світовій війні
Українська революція
Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920)
Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928)
Радянська модернізація (1928—1938)
Західноукраїнські землі у 1921—1939 рр.
Україна під час Другої світової війни (1939—1945)
Післявоєнна відбудова і розвиток України у 1945 р. і середині 50-х років ХХ ст.
Україна в умовах десталінізації (1956—1964)
Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60—80-х років ХХ ст.)
Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України
Україна в умовах незалежності

Відповіді

Уривок із навчального посібника (“Історія України. Тести. 6–11 клас” Бойко О. Д.) надано виключно для ознайомлення.
Копіювання будь-якої частини без погодження з видавництвами заборонено.

Давня історія України

Українські землі у первісну добу

У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну відповідь.

1. Вкажіть, хто з відомих археологів у 1897 р. здійснив відкриття трипільської цивілізації:

а) Р. Чайлд;
б) В. Хвойка;
в) Г. Картер;
г) Г. Шліман.

2. Оберіть варіант, у якому представлено правильну послідовність кочових племен, що сусідили з давніми слов’янами:

а) aвари — гуни — сармати;
б) сармати — скіфи — авари;
в) скіфи — сармати — гуни;
г) гуни — сармати — авари.

3. Вкажіть, у якому столітті сармати витіснили скіфів у Крим та за Дунай:

а) ІІІ ст. до н. е.;
б) І ст. до н. е.;
в) ІІІ ст. н. е.;
г) V ст. н. е.

4. Вкажіть, як називали греко-римські автори давні слов’янські

племена:
а) анти;
б) склавини;
в) будини;
г) венеди.

У завданнях 5—8 вкажіть три правильні відповіді.

5. Вкажіть ознаки трипільської цивілізації:

а) перехід до орного землеробства;
б) перехід до кочового скотарства;
в) наявність релігійного культу богині-матері;
г) винайдення заліза;
д) поклоніння богу вогню — Сварогу;
е) будування великих поселень — протоміст.

6. Оберіть ознаки, притаманні скіфському суспільству:

а) ведення осілого способу життя;
б) поклоніння верховному божеству — Зевсу;
в) звіриний стиль у мистецтві;
г) використання короткого меча — акінака;
д) домінування матріархату;
е) ведення кочового способу життя.

7. Вкажіть грецькі міста-держави Північного Причорномор’я, що знаходились на території сучасної України:

а) Ольвія;
б) Мілет;
в) Сінопа;
г) Херсонес;
д) Пантікапей;
е) Сіракузи.

8. Оберіть характерні ознаки господарювання давніх слов’ян:

а) високий рівень розвитку ковальства;
б) створення складних іригаційних систем;
в) розвиток товарного виноробства;
г) ведення підсічного землеробства;
д) розвиток ткацького ремесла;
е) кочове скотарство.

У завданнях 9—12 встановіть хронологічну послідовність.

9. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) витіснення сарматами скіфів у Крим;
б) вбивство антського царя Божа;
в) правління скіфського царя Скілура;
г) поразка війська гунів на Каталуанських полях від об’єднаного війська Західної Римської імперії.

10. Розташуйте археологічні культури у хронологічній послідовності:

а) черняхівська археологічна культура;
б) трипільська археологічна культура;
в) зарубинецька археологічна культура;
г) катакомбна археологічна культура.

11. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) початок грецької колонізації Північного Причорномор’я;
б) поява на території сучасної України кіммерійців;
в) навала аварських племен;
г) утворення готської держави короля Германаріха.

12. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) утворення держави Велика Скіфія;
б) занепад трипільської цивілізації;
в) поява на території сучасної України людини сучасного типу — кроманьйонця;
г) утворення Боспорського царства.

У завданнях 13—16 встановіть відповідність між двома групами елементів.

13. Встановіть відповідність між іменами язичницьких богів та сферами їх впливу:

а) Велес;
б) Стрибог;
в) Дана;
г) Дажбог;

1) бог вітру;
2) богиня води;
3) бог сонця;
4) бог тварин.

14. Встановіть відповідність між сучасними та давньогрецькими географічними назвами:

а) Чорне море;
б) Дніпро;
в) Дон;
г) Дністер;
д) Дунай;

1) Танаїс;
2) Тірас;
3) Борисфен;
4) Понт Евксінський;
5) Істр.

15. Встановіть відповідність між датами та історичними подіями:

а) 110 р. до н. е.;
б) 375 р.;
в) 527 р.;
г) 602 р.;

1) напад на готів кочових племен гунів;
2) остання письмова згадка про антів;
3) оборона Херсонеса від нападу скіфів;
4) перша зимівля слов’янських племен на території балканських провінцій Візантії.

16. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їх титулами і рангами:

а) Вінітарій;
б) Аттіла;
в) Бож;
г) Атей;

1) правитель гунів;
2) цар антів;
3) полководець готів;
4) цар скіфів.

У завданнях 17—20 встановіть відповідність між трьома групами елементів.

17. Встановіть відповідність між періодами кам’яного віку, їх характерними ознаками та стоянками давніх людей:

а) палеоліт ;
б) мезоліт;
в) неоліт;

1) поява лука та стріл;
2) поява кроманьйонця;
3) перехід до відтворюючого господарства;

А) стоянка біля с. Королеве;
Б) стоянка Кам’яна Могила;
В) стоянка Мурзак-Коба.

18. Встановіть відповідність між назвами кочових народів, часом їх появи на території сучасної України та одним із правителів:

а) скіфи;
б) кіммерійці;
в) сармати;

1) ІХ ст. до н. е.;
2) VІІ ст. до н. е.;
3) ІІІ ст. до н. е.;

А) цариця Амага;
Б) цар Ідантірс;
В) цар Лігдаміс.

19. Встановіть відповідність між датами, іменами історичних осіб та подіями, що з ними пов’язані:

а) IV ст. до н. е.;
б) 107 р. до н. е.;
в) 451 р. н. е.;

1) цар Атілла;
2) цар Атей;
3) Савмак;

А) поразка війська гунів на Каталуанських полях;
Б) повстання скіфського населення у Пантікапеї на знак протесту проти
передачі верховної влади у Боспорському царстві Мітридату VІ;
В) досягнення піку могутності Великої Скіфії.

20. Встановіть відповідність між назвами племен, їх етнічною належністю та історичними свідченнями:

а) анти;
б) готи;
в) авари;

1) германські п лемена;
2) тюркські племена;
3) слов’янські племена;

А) літописець згадує, що знущались над слов’янами, запрягаючи їх жінок до своїх возів;
Б) брали участь у військових походах гунів;
В) завоювали східно-слов’янські землі, утворили «королівство Германаріха».

У завданнях 21—24 встановіть відповідність між двома змістовими групами елементів.

21. Встановіть відповідність між мовними групами і кочовими племенами:

а) іраномовні племена;
б) тюркомовні племена;

1) скіфи;
2) гуни;
3) авари;
4) кіммерійці;
5) хозари;
6) сармати.

22. Встановіть відповідність між назвами слов’янських та тюркомовних племен і характерними ознаками їх способу життя і побуту:

а) анти, склавини;
б) гуни, авари;

1) войовничість;
2) основною формою господарювання є землеробство, зокрема вирощування зернових культур — пшениці, вівса, ячменю;
3) за свідченням П. Кесарійського, їхніми племенами «…править не одна людина»;
4) ведення кочового способу життя;
5) основною формою господарювання є тваринництво;
6) за свідченням М. Стратега, «…їх ніяким чином не можна схилити до рабства та покори…».

23. Встановіть відповідність між назвами племен та історичними фактами:

а) готи;
б) гуни;

1) управляв ними хан Баламбер;
2) вбили антського царя Божа;
3) керував ними король Германаріх;
4) поразка на Каталуанських полях;
5) війни з антами;
6) союзницькі відносини з антами.

24. Встановіть відповідність між назвами племен і свідченнями літописця:

а) поляни;
б) сіверяни;
в) деревляни;

1) «осіли у лісах…»;
2) «жили подібно до звірів, …і вбивали вони один одного, …викрадали дівчат коло води…»;
3) «сіли по Дніпру…»;
4) «їли все нечисте і срамослів’я (було) в них перед батьками і перед невістками. І весіль не бувало в них, а ігрища межи селами…»;
5) «мужі мудрі й тямущі,… мали звичай… тихий і лагідний…»;
6) «сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі…».

У завданнях 25—28 визначте історичну особу за уривком із біографії.

25. Визначте ім’я історичної особи:

qw1
Визначний історик доби античності, якого називають «батьком історії». Народився в V ст. до н. е. у малоазійському місті Галікарнас. Подорожуючи, побував на території сучасної України, зокрема в Ольвії. Написав знамениту «Історію греко-перських війн», в якій детально описав життя та побут скіфів і сусідніх з ними племен. Також вмістив розлогі повідомлення про невдалий похід перського царя Дарія І проти скіфів.

26. Визначте ім’я історичної особи:

qw2

Скіфський цар, за якого Велика Скіфія досягла найбільшого розквіту, під його контролем знаходилася більша частина території сучасної України. Обклав даниною фракійців. Його погроза жителям грецької колонії Візантію стала крилатим висловом: «Не перешкоджайте моїм прибуткам, щоб мої кобилиці не пили вашої води». Карбував власну монету. Загинув у війні з македонським царем Філіппом ІІ, батьком Олександра Македонського, у 339 р. до н. е.

27. Визначте ім’я історичної особи:
Правитель держави Мала Скіфія зі столицею у місті Неаполь Скіфський, який у ІІ ст. до н. е. управляв усіма скіфськими племенами. Захопив усі земельні володіння міста Херсонеса. Ольвія після підкорення визнала його верховну владу і була змушена карбувати монети з його портретом та іменем. Прагнув заволодіти морськими портами, щоб безперешкодно брати участь у морській торгівлі. Уклав військовий союз із сарматським племенем роксоланів.

28. Визначте ім’я історичної особи:
Цар антських племен, про якого згадує у своєму творі «Про походження та історію готів» історик Йордан. Близько 375 р. очолив повстання антів проти готського панування. Готський полководець Вінітарій жорстоко придушив виступ антів і наказав стратити царя разом з його синами та сімдесятьма антськими старійшинами. Згадки про нього є у «Слові про Ігорів похід».

У завданнях 29—32 визначте поняття.

29. Визначте історичне поняття (одним словом):
Готові шматки заліза, що виплавлялись з болотної руди і використовувалися ковалем для виготовлення залізних речей, в першу чергу знарядь праці.

30. Визначте історичний термін (одним словом):
Спеціальна піч, що використовувалася для обпалювання висушеного глиняного посуду.

31. Визначте історичний термін (одним словом):
Служителі язичницького релігійного культу у давніх слов’ян. Вважалося, що вони мали вплив на сили природи як чарівники, вміли пророкувати майбутнє як провісники та лікувати людей як знахарі.

32. Визначте історичне поняття (одним словом):
Місто-держава, яке одночасно було громадянською общиною повноправних його жителів і влада в якому базувалась на засадах античної демократії.

У завданнях 33—36 знайдіть і виправте помилки в історичному тексті.

33. Знайдіть і виправте помилку в наведеному історичному тексті:
Після перемоги над готами гуни запанували у Північному Причорномор’ї, здійснюючи військові походи проти Візантії. Союз гунських племен особливо зміцнів за правління вождя Атея (434—454). Просуваючись на захід, гунське військо зазнало нищівної поразки від об’єднаного війська Західної Римської імперії у битві на Каталуанських полях (Франція).

34. Знайдіть і виправте помилку в наведеному історичному тексті:
У ІІІ ст. до н. е. частина східнослов’янських племен під тиском кочівників, які прийшли зі сходу, переселилась на Балканський півострів. Внаслідок цього утворилася південна гілка слов’янських народів, до якої належать сучасні болгари, македонці, серби, хорвати, словенці та чорногорці.

35. Знайдіть і виправте дві помилки в наведеному історичному тексті:
Основним будівельним матеріалом для жител у давніх слов’ян, як і в інших народів Європи, було каміння. За етнографічними даними, слов’яни ніколи не ставили будинок там, де колись проходила дорога, було знайдено людські кістки або людина до крові поранилася. В Україні зафіксовано випадки, коли місце для будівництва житла на новому поселенні вибирала, наприклад, корова.

36. Знайдіть і виправте помилку в історичному тексті:
Праслов’янська етнічна спільнота виокремилась у ІІ тис. до н. е. Важливим джерелом з історії слов’ян є твори таких давніх авторів, як Пліній Старший, Тацит і Птоломей, Маврикій Стратег, Прокопій Кесарійський, Йордан, . Не менш важливим джерелом є й археологічні розкопки, в процесі яких було виявлено ямну археологічну культуру, що існувала у Середньому Подніпров’ї у ІІ ст. до н. е. — ІІ ст. н. е.

У завданнях 37—40 вставте в історичний текст пропущені слова.

37. Вставте у вірш В. Брюлова пропущену назву племені:
Ми ті, про кого пошепки у давнину
Розповідали еллінськії міфи.
Народ закоханий в звитягу та війну,
Сини Геракла та Єхидни — _______.

38. Визначте назву племені, про яке йдеться в уривку з праці Геродота:
«…Зберігають свої стародавні звичаї: разом з чоловіками, а то й без них, вони верхи на конях їдуть на полювання, виступають у похід і носять такий самий одяг, як чоловіки. Говорять скіфською мовою, але погано. Дівчина в них не виходить заміж, поки не вб’є ворога».

39. Вставте назву племені, про яке йдеться у наведеному літописному уривку:

qw3
«Вони — _______ воювали проти слов’ян і примучили дулібів, що (теж) були слов’янами, і насильство вони чинили жінкам дулібським: якщо поїхати треба було, їм, то вони запрягали не коня, не вола, а веліли упрягти трьох або п’ятьох жінок у телігу. Так мучили вони дулібів».

40. Вставте пропущене слово в уривку з Повісті минулих літ, яке є назвою прабатьківщини слов’ян за літописною гіпотезою:
«По довгих часах сіли слов’яни по __________, де єсть нині угорська земля і Болгарська. Од тих слов’ян розійшлися вони по Землі і прозвалися іменами своїми (од того), де сіли, на котрому місці…».

У завданнях 41—43 продемонструйте навички роботи з ілюстраціями та історичними картами.

41. Вкажіть народи, яким належали наведені нижче предмети культури:

qw4

а) скіфи;
б) греки;
в) слов’яни.

42. Оберіть ілюстрації, що стосуються історії давніх слов’ян:

qw5

43. Виберіть карту, на якій реконструйовано, за Геродотом, кордони Скіфії та правильно розташовано племена, що сусідили з нею:

qw6

Додаткова інформація

Бренд

Академвидав

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Історія України. Тести. 6–11 класи. 2-ге видання, стереотипне (“Академвидав”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *