Політична історія України (“Академвидав”)

Танцюра В. І.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2008
Обсяг – 552 стор.
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: , ,
Поділитися:   

Опис

У навчальному посібнику розкрито джерела політичної традиції українського народу, зміст політичних процесів в Україні від початків її історії до сьогодення. Простежено суть і наслідки політичної дискримінації українців на різних етапах вітчизняної історії, розвиток ідеї української державності, непоодинокі спроби утвердити її до проголошення України незалежною державою. У ньому йдеться про особливості розвитку політико-правової системи українського суспільства, державного та адміністративно-територіального устрою, політичних режимів, їх внутрішньої та зовнішньої політики, ролі в них політичних партій, рухів, лідерів нації, визначальні політичні тенденції на сучасному етапі.
Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне пізнати особливості політичного розвитку України та її сучасного політичного буття.

Зміст

1. Політичні аспекти утворення Київської Русі — середньовічної Української держави (ІХ—Х ст.)

1.1. Слов’янські протодержавні утворення на українських землях
1.2. Теорії походження Київської держави
Давні літописи про походження Київської Русі
Норманська і антинорманська теорії походження Київської Русі
Хозарська гіпотеза походження Київської Русі
1.3. Основні етапи розвитку державності в Київській Русі
Об’єднання земель і племен східних слов’ян
1.4. Політичні наслідки феодального роздрібнення Русі (друга пол. ХІ — поч. ХІІ ст.)
1.5. Етнічні процеси в Київській Русі. Питання про давньоруську народність
1.6. Політичний устрій Київської Русі
Система політичної влади у Київській державі
Місцева влада у Київській державі
Міжнародні відносини Київської держави
Особливості політичної культури Київської Русі

2. Політичні наслідки роздрібнення Київської Русі. Південно-західні руські князівства та їх політика (XII — перша пол. XIV ст.)

2.1. Роздрібнення Київської Русі
Політичне життя у Подніпров’ї (ХІІ — перша пол. ХІІІ ст.)
Монгольська навала. Вплив Золотої Орди на політичне життя українських земель
2.2. Галицько-Волинське князівство — нова європейська держава
Формування території Галицько-Волинської держави
Особливості внутрішньополітичної боротьби в Галицько-Волинській державі упродовж першої пол. ХІІІ ст.
Політичний устрій Галицько-Волинської держави
Внутрішня політика Галицько-Волинської держави
2.3. Зовнішня політика Галицько-Волинської держави
2.4. Припинення існування Галицько-Волинської держави

3. Українські землі в складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої (друга пол. XIV — перша пол. XVII cт.)

3.1. Українські землі в складі Великого князівства Литовського
Боротьба за українські землі в XIV ст. Перехід під владу Литви
Внутрішня і зовнішня політика Великого князівства Литовського (кінець XIV—XVІ ст.)
Політичний устрій Великого князівства Литовського
3.2. Україна у складі Речі Посполитої
Політичні причини та наслідки Люблінської унії
3.3. Політичне життя в Україні за часів Речі Посполитої
Українська політична, релігійна думка наприкінці XVI — на поч. XVII ст.
Братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського суспільства
Політичні причини та наслідки Брестської церковної унії
Сеймова боротьба — перший досвід українського парламентаризму
3.4. Становлення і розвиток українського козацтва

4. Українська національна революція і становлення державності

4.1. Соціально-політичні передумови української національної революції
4.2. Політична культура козацтва та його лідерів
Козацтво — провідна сила національно-визвольної боротьби українського народу
4.3. Державницькі процеси у Гетьманщині
4.4. Політичні тенденції в українському суспільстві
Союз Гетьманату з Московською державою
Криза козацької автономії
4.5. Розпад Гетьманщини

5. Ліквідація української державності наприкінці XVII — у XVIII ст.

5.1. Особливості територіально-політичного устрою Гетьманщини
5.2. Наступ на політичну автономію України. Правління гетьмана І. Мазепи
Політичні причини і наслідки поразки І. Мазепи
5.3. Гетьман в екзилі П. Орлик і його конституція
5.4. Продовження процесу інкорпорації України до складу Російської імперії
5.5. Ліквідація царизмом автономії України

6. Українське національне відродження ХІХ ст.

6.1. Політичні та економічні наслідки остаточної втрати Україною автономії
6.2. Політизація національного руху в Україні. Зародження перших політичних організацій
6.3. Національне відродження в західноукраїнських землях. «Руська трійця»
Вплив європейських революцій 1848—1849 рр. на політичне життя в українських землях
6.4. Національно-визвольний рух у другій пол. ХІХ ст.
Скасування кріпацтва та реформи в Україні
Вплив на українське відродження громадівського руху
Народницький рух у 60—80-ті роки ХІХ ст.
Посилення національного руху в західноукраїнських землях
Започаткування руху за політичну незалежність України

7. Нові тенденції в соціально-політичному житті України на поч. ХХ ст.

7.1. Соціально-економічні та політичні чинники національно-визвольного руху на поч. ХХ ст.
Новий етап структурування українського суспільства
Політична культура українців на поч. ХХ ст.
Революція 1905—1907 рр. Загальноросійські політичні партії в Україні
7.2. Виникнення українських політичних партій. Розвиток української політичної думки на поч. ХХ ст.
Соціалістична течія в українському русі
Національно-революційна течія в українському русі
Ліберальна політична течія в Україні
7.3. Українські фракції в парламентах Росії та Австрії на поч. ХХ ст.
Умови парламентської діяльності українців
Українські фракції та українське питання в Державних Думах Російської імперії
Українські фракції в австрійському парламенті та галицькому сеймі

8. Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність (1917—1920 рр.)

8.1. Створення Української Центральної Ради та її політична діяльність
Військове будівництво та його роль в національно-державному відродженні України
Криза в українсько-російських відносинах влітку 1917 — взимку 1918 рр.
Причини поразки Української Центральної Ради
8.2. Українська держава гетьмана П. Скоропадського
Політична платформа П. Скоропадського 233
Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду
8.3. Політика Директорії та її наслідки
Директорія УНР у пошуках шляху між націоналізмом і соціалізмом
Зміна державницької концепції за часів Директорії
Занепад української державності
8.4. Утвердження більшовицької влади в Україні
Тягар «воєнного комунізму»
Селянський повстанський рух
Особливості анархізму в Україні
Радянська влада як форма більшовицької диктатури
8.5. Національно-визвольний рух на землях Західної України
Творення державності в Галичині
Криза державності. Соціально-політичні наслідки ліквідації ЗУНР

9. Політичні режими на українських землях у 20—30-ті роки ХХ ст.

9.1. Політична система радянської України у 20—30-ті роки. Становлення та утвердження тоталітарного режиму
Україна та утворення унітарної держави СРСР
Політичні партії в Україні на поч. 20-х років ХХ ст. Встановлення монополії Комуністичної партії на владу
Роль і місце Комуністичної партії в політичній системі
Політичні конфлікти в Комуністичній партії. Боротьба за владу в Компартії та країні
Політика коренізації та українізації
Націонал-комунізм
Створення партійно-державної кадрової номенклатури
Формування авторитарного, ідіократичного лідера в особі Сталіна
Громадсько-політичні організації в тоталітарній системі 20—30-х років ХХ ст.
Підвищення ролі репресивних органів у політичному житті країни
Політична та ідеологічна цензура тоталітарного режиму
Преса як знаряддя тоталітарної системи
Політика у сфері культури та політична культура в 30-ті роки ХХ ст.
Політичні процеси і репресії наприкінці 20-х — у 30-ті роки ХХ ст.
Конституція УРСР 1937 р. як ширма тоталітаризму
9.2. Створення командно-адміністративної системи в економіці
Політична суть непу
Перша спроба використання голоду з політичною метою
Політика індустріалізації та її наслідки
Аграрна політика тоталітарного режиму
Голодомор 1932—1933 рр. — політика геноциду українського народу
Основні ознаки радянського тоталітарного режиму в 30-ті роки ХХ ст.
9.3. Політичні процеси на західноукраїнських землях між двома світовими війнами
Політичне становище на західноукраїнських землях у складі Польщі
Політичні партії Західної України та їх діяльність у 20—30-ті роки ХХ ст.
Основні аспекти політичного становища українських земель у складі Румунії
Політичне життя у Закарпатті у 20—30-ті роки ХХ ст.

10. Політичне становище України напередодні та в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)

10.1. Українське питання в європейській політиці напередодні та на початку Другої світової війни
Україна в планах нацистського керівництва
Укладення пакту про ненапад та інших документів між СРСР і Німеччиною
Початок Другої світової війни
10.2. Україна в перші роки Другої світової війни
Західні землі України під німецькою та угорською окупацією
Возз’єднання Західної України з Українською РСР
10.3. Політичні процеси в Україні в період німецької окупації
Напад фашистської Німеччини на СРСР. Утворення антигітлерівської коаліції
Окупаційний режим в Україні. ОУН і нацистське керівництво
Діяльність підпілля і партизанський рух. Створення УПА
10.4. Звільнення України від окупації. Закінчення Другої світової війни та її політичні наслідки для України
Звільнення України та завершення бойових дій у Європі
Початок відбудови народного господарства України та протистояння ОУН—УПА радянському режиму
Політичні наслідки Другої світової війни для України

11. Криза тоталітарної системи. Боротьба за державну незалежність (1945—1991 рр.)

11.1. Посилення сталінського диктату в Україні в повоєнні роки
Зміна геополітичного становища України
Наступ реакційних сил на спроби лібералізації політичного режиму в повоєнні роки
11.2. Політична ситуація в Західній Україні
Утвердження радянського тоталітаризму на західноукраїнських землях
Підпільно-партизанська боротьба ОУН—УПА на західноукраїнських землях
11.3. Політична ситуація в Україні за лібералізації комуністичного режиму в середині 50—60-х років. Хрущовська «відлига»
Україна після смерті Сталіна. Критика культу особи
Шістдесятники, самвидав, дисидентський рух як вияв політичної опозиції комуністичному режимові в Україні
Зміни в кремлівському керівництві в жовтні 1964 року та їх політичні наслідки для України
11.4. Реванш командно- адміністративної системи. Наростання кризи в Україні
Посилення реакції в духовному житті
Нові тенденції в діяльності українського опозиційного руху
11.5. Україна на шляху до свободи і незалежності (1985 — 1991 рр.)
Наростання кризових явищ в політичному житті України
Радикальна активізація суспільно-політичних рухів в Україні. Переростання «перебудови» в антикомуністичну демократичну революцію

12. Розбудова Української незалежної держави (1991—2008 рр.)

12.1. Національне пробудження українського народу
Проголошення незалежності України
Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 року
12.2. Суспільно-політичне життя в Україні в 90-ті роки ХХ ст. — на поч. ХХІ ст.
Вибори першого Президента України. Політичне становище в незалежній Україні
Конституційний процес та особливості Конституції України 1996 р.
Вибори до Верховної Ради (1998 р.) та Президента України (1999 р.)
Політична ситуація в Україні наприкінці 1999 — першій пол. 2004 рр.
12.3. Основні події політичного життя України наприкінці 2004 — у 2008 рр.
Президентські вибори восени 2004 р. «Помаранчева революція»
Політична ситуація в країні у 2005—2008 рр.
12.4. Економічна політика Української держави на сучасному етапі
12.5. Зовнішня політика України на сучасному етапі

13. Партійна система України на межі ХХ—ХХІ ст.

13.1. Зародження сучасних політичних партій
13.2. Становлення багатопартійної системи
13.3. Розвиток політичних партій в сучасній Україні
13.4. Партії в умовах політичної реформи
13.5. Політичні партії сучасної України і основні засади їх ідеології

Короткий термінологічний словник
Література

 

Додаткова інформація

Бренд

Академвидав

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Політична історія України (“Академвидав”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *