Фінансовий облік (“Академія”)

Лень В. С.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2011
Обсяг – 608 стор.
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

Якісно налагоджений бухгалтерський облік — передумова стійкості організації, недбалість і помилки в ньому породжують неабиякі ризики її дестабілізації. Особливо важлива ця проблематика в період трансформації економічної системи, яка ставить нові вимоги до якості бухгалтерської інформації та супроводжується частими змінами нормативної бази діяльності підприємств і бухгалтерського обліку. Здійснення його передбачає дотримання загальних і специфічних правил та процедур, сутність яких з’ясовано у пропонованому навчальному посібнику. У ньому детально і послідовно розкрито теми дисциплін «Фінансовий облік І» і «Фінансовий облік ІІ» з огляду на вимоги нового Податкового кодексу України стосовно бухгалтерської та фінансової діяльності, чинного законодавства і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Їх проілюстровано завершеними числовими прикладами, запитаннями і завданнями для самоконтролю.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, фахівцям-практикам, керівникам підприємств, менеджерам усіх рівнів управління.

Зміст

Фінансовий облік І

1. Загальні основи бухгалтерського обліку

1.1. Сутність бухгалтерського обліку
1.2. Класифікація видів бухгалтерського обліку
1.3. Предмет і метод бухгалтерського обліку
1.4. Функції і завдання бухгалтерського обліку
1.5. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку
1.6. Бухгалтерські регістри
1.7. Оборотна відомість
1.8. Сутність і зміст Балансу
1.9. Бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Виправлення помилок
1.10. План рахунків бухгалтерського обліку
1.11. Форми бухгалтерського обліку

2. Основи побудови фінансового обліку

2.1. Стандартизація бухгалтерського обліку і фінансової звітності
2.2. Концептуальна основа РМСБО
2.3. Нормативна і методологічна основи фінансового обліку в Україні
2.4. Концептуальна основа фінансового обліку і складання звітності в Україні

3. Облік грошових коштів і грошових документів

3.1. Сутність, завдання та об’єкти обліку грошових коштів і грошових документів
3.2. Облік безготівкових розрахунків
3.3. Облік касових операцій
3.4. Облік операцій в іноземній валюті
3.5. Облік грошових документів та коштів у дорозі

4. Облік дебіторської заборгованості

4.1. Сутність та завдання обліку дебіторської заборгованості
4.2. Класифікація дебіторської заборгованості
4.3. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками з постачальниками і покупцями
4.4. Облік резерву сумнівних боргів
4.5. Облік векселів одержаних
4.6. Облік службових відряджень і розрахунків з підзвітними особами
4.7. Облік розрахунків за претензіями

5. Облік необоротних матеріальних і нематеріальних активів

5.1. Сутність необоротних активів, основних засобів і їх класифікація
5.2. Оцінювання, зменшення корисності та індексація основних засобів
5.3. Облік руху основних засобів
5.4. Амортизація і зношування основних засобів
5.5. Облік витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію основних засобів
5.6. Облік нематеріальних активів
5.7. Облік гудвілу
5.8. Облік основних засобів соціальної сфери, що не належать підприємству
5.9. Облік інших необоротних матеріальних активів

6. Облік запасів

6.1. Завдання та об’єкти обліку
6.2. Оформлення руху запасів
6.3. Облік руху та оцінювання запасів при вибутті
6.4. Облік тари і тарних матеріалів
6.5. Облік запасних частин
6.6. Облік паливно-мастильних матеріалів
6.7. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
6.8. Облік готової продукції
6.9. Облік довіреностей і бланків суворого обліку та звітності
6.10. Переоцінка (уцінка, дооцінка) запасів

7. Облік фінансових інвестицій

7.1. Фінансові інвестиції, їх класифікація
7.2. Первісне оцінювання фінансових інвестицій
7.3. Оцінювання фінансових інвестицій на дату Балансу
7.4. Облік еквівалентів грошових коштів
7.5. Облік депозитів та ощадних сертифікатів
7.6. Облік інших цінних паперів

8. Облік інвестиційної нерухомості та необоротних активів, утримуваних для продажу

8.1. Облік інвестиційної нерухомості
8.2. Облік необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, і припиненої діяльності

9. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції, робіт і послуг

9.1. Сутність, завдання та об’єкти обліку витрат і собівартості
9.2. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
9.3. Склад витрат, що належать до собівартості продукції (робіт, послуг)
9.4. Облік витрат основного виробництва
9.5. Облік браку виробництва і збитків від браку
9.6. Облік загальновиробничих, адміністративних, на збут та інших витрат операційної діяльності
9.7. Облік витрат майбутніх періодів
9.8. Зведений облік витрат на виробництво
9.9. Облік інших витрат
9.10. Облік надзвичайних витрат
9.11. Поняття «витрати» у цілях оподаткування та отримання інформації про податкові витрати з даних бухгалтерського обліку
9.12. Облік фінансових витрат

Фінансовий облік ІІ

10. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками

10.1. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками грошовими коштами
10.2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками негрошовими коштами
Бартерні операції
Обмін подібними запасами (активами)
Розрахунки векселями
Облік переведення боргу
Перегляд умов договору
10.3. Облік розрахунків з постачальниками-нерезидентами
10.4. Облік заставних операцій
10.5. Облік списання кредиторської заборгованості
10.6. Відповідальність за розрахунками

11. Облік короткострокових кредитів та інших короткострокових зобов’язань

11.1. Види короткострокових кредитів банку та їх облік
11.2. Облік позик, отриманих від нерезидентів
11.3. Облік банківських гарантій
11.4. Облік фінансової допомоги
11.5. Облік внутрішніх і внутрігосподарських розрахунків

12. Облік довгострокових зобов’язань за позиками та векселями

12.1. Облік довгострокових позик
12.2. Облік довгострокових векселів виданих
12.3. Облік відстрочених податкових зобов’язань

13. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди

13.1. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями
13.2. Облік зобов’язань з оренди майна
13.3. Облік інших довгострокових зобов’язань

14. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування та інших розрахунків із працівниками

14.1. Завдання та об’єкти обліку трудових затрат і заробітної плати
14.2. Організація оплати праці
14.3. Регулювання фонду оплати праці та фонду споживання
14.4. Облік робочого часу і виробітку та розрахунок заробітної плати
14.5. Облік відпусток
14.6. Відрахування до фондів соціального захисту
14.7. Облік простоїв
14.8. Облік заробітної плати та розрахунків із робітниками і службовцями в системі бухгалтерських рахунків
14.9. Розрахунки за договорами цивільно-правового характеру
14.10. Розрахунки з робітниками і службовцями за іншими операціями
14.11. Розрахунки з власниками корпоративних прав

15. Облік розрахунків із бюджетом за податками та з фондами соціального захисту

15.1. Облік розрахунків із бюджетом
15.2. Облік розрахунків із фондами загальнообов’язкового державного страхування
15.3. Облік розрахунків за позабюджетними платежами
15.4. Відповідальність за порушення строків виконання зобов’язань перед бюджетом і фондами

16. Облік доходів

16.1. Визнання і класифікація доходів
16.2. Оцінка доходу
16.3. Бухгалтерські рахунки та регістри для обліку доходів
16.4. Облік доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг
16.5. Облік інших доходів
16.6. Облік доходів і витрат за операціями з пов’язаними сторонами
16.7. Облік доходів майбутніх періодів

17. Облік власного капіталу, забезпечень, зобов’язань і цільового фінансування

17.1. Сутність, завдання і об’єкти обліку фондів та резервів
17.2. Нормативно-методична база з обліку фондів, резервів і цільового фінансування
17.3. Облік статутного капіталу
17.4. Облік додаткового капіталу
17.5. Облік резервного капіталу
17.6. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)
17.7. Облік вилученого капіталу
17.8. Облік фінансових результатів
17.9. Облік податку на прибуток
17.10. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів
17.11. Облік коштів цільового призначення і цільових надходжень

18. Позабалансовий облік

18.1. Сутність і функції позабалансового обліку
18.2. Позабалансовий облік необоротних активів і запасів
18.3. Позабалансовий облік зобов’язань
18.4. Позабалансовий облік гарантій та забезпечень
18.5. Позабалансовий облік списаних активів
18.6. Позабалансовий облік амортизаційних відрахувань

Література

Додаткова інформація

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансовий облік (“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *