Інвестиційний менеджмент (“Академвидав”)

Докієнко Л. М. , Клименко В. В. , Акімова Л. М.

Тип видання – навчальний посібник
Рік видання – 2011
Обсяг – 408 стор.
Формат – 135×206 мм (84х108/32)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)
Стандарт упаковки – 12 прим.

Категорії: , , ,
Поділитися:   

Опис

Інвестиційний ринок пропонує потенційним інвесторам широкі можливості для вкладення грошей. Однак основна складність при виборі об’єкта інвестування полягає в тому, що через деякий час ці гроші мають повернутися, та ще й із прибутком. Зорієнтуватися в розмаїтті сучасних інвестиційних інструментів допоможе пропонований навчальний посібник. У ньому увагу приділено як теоретичним аспектам діяльності інвестиційного менеджера, так і практичним методикам оцінювання ефективності різних видів інвестицій. Зокрема, висвітлено сутність інвестицій та їх види; окреслено основні проблеми державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні; розглянуто методи інвестиційного аналізу на підприємстві, особливості інвестиційних розрахунків за умов інфляції; шляхи оцінювання та управління реальними, інноваційними, фінансовими інвестиціями, а також інвестиційними ризиками.
Прислужиться студентам вищих навчальних закладів, фахівцям-практикам, усім, хто цікавиться сучасними методами управління підприємством та підвищення його конкурентоспроможності.

Зміст

1. Теоретичні основи інвестиційного менеджменту

1.1. Сутність, принципи, функції та цілі інвестиційного менеджменту
1.2. Економічний зміст і класифікація інвестицій
1.3. Інвестиційна діяльність підприємства
1.4. Державне регулювання інвестиційної діяльності

2. Методичні засади інвестиційного менеджменту

2.1 Організаційне та інформаційне забезпечення інвестиційного менеджменту
2.2. Інвестиційний аналіз на підприємстві
2.3. Інвестиційне планування
2.4. Контролінг інвестицій

3. Інструментарій інвестиційного менеджменту

3.1. Вартість грошей у часі
3.2. Інвестиційні розрахунки за умов інфляції
3.3. Оцінювання та управління інвестиційними ризиками
Види інвестиційних ризиків
Аналіз інвестиційних ризиків
Методи управління інвестиційними ризиками
3.4. Критерії оцінювання рівня ліквідності інвестицій

4. Аналіз інвестиційного ринку

4.1. Механізм функціонування та регулювання інвестиційного ринку
4.2. Кон’юнктура інвестиційного ринку
4.3. Інвестиційна привабливість регіонів і галузей економіки
Інвестиційна привабливість країни
Інвестиційна привабливість галузей економіки
Інвестиційна привабливість регіону країни
4.4. Сучасний стан інвестиційного ринку України

5. Інвестиційна стратегія підприємства

5.1. Інвестиційна стратегія як складова загальної стратегії економічного розвитку підприємства
5.2. Передумови формування та етапи розроблення інвестиційної стратегії підприємства

6. Управління інвестиційними ресурсами підприємства

6.1. Сутність інвестиційних ресурсів підприємства та їх класифікація
6.2. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства
6.3. Вартість інвестиційних ресурсів підприємства

7. Підготовка реальних інвестиційних проектів підприємства

7.1. Основні форми реальних інвестицій підприємства
7.2. Дослідження інвестиційної привабливості підприємства
7.3. Сутність і класифікація інвестиційних проектів
7.4. Зміст і порядок розроблення бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту
7.5. Показники оцінювання ефективності реальних інвестиційних проектів

8. Програма реальних інвестицій підприємства

8.1. Принципи розроблення програми реальних інвестицій підприємства та умови виходу з інвестиційного проекту
8.2. Етапи формування програми реальних інвестицій
8.3. Оптимізація програми реальних інвестицій

9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства

9.1. Сутність інноваційних інвестицій підприємства та їх значення для економічного розвитку підприємства і країни загалом
9.2. Обґрунтування інвестицій в інноваційні проекти та оцінювання їх ефективності
9.3. Сутність та особливості венчурних інвестицій

10. Політика управління фінансовими інвестиціями підприємства

10.1. Фінансові інвестиції підприємства та їх форми
10.2. Оцінювання вартості та дохідності фінансових інвестицій
10.3. Основні інструменти фондового ринку України

11. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства

11.1. Цілі та завдання формування портфеля фінансових інвестицій, його типи
11.2. Етапи формування портфеля фінансових інвестицій і підходи до управління ним
11.3. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій і його реструктуризація
11.4. Ефективний і оптимальний портфелі фінансових інвестицій

Додатки

1. Тестові завдання
2. Типові ситуаційні задачі
3. Довідково-інформаційні дані для розв’язання ситуаційних задач

Термінологічний словник
Література

Уривок із навчального посібника (“Інвестиційний менеджмент” Докієнко Л, М., Клименко В. В., Акімова Л. М.) надано виключно для ознайомлення.
Копіювання будь-якої частини без погодження з видавництвами заборонено.

1. Теоретичні основи інвестиційного менеджменту

Практика світового розвитку свідчить, що ефективна інвестиційна діяльність, здійснювана на принципах самоокупності і рентабельності, слугує основним важелем підйому як національної економіки загалом, так і добробуту окремого підприємства та його власників. На загальноекономічному рівні інвестиції необхідні для розширеного відтворення, структурної перебудови економіки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, розв’язання соціально-економічних проблем, зокрема безробіття, екології, охорони здоров’я, розвитку системи освіти. На рівні підприємств інвестиції сприяють оновленню основних фондів, поліпшенню технічного рівня, стабілізації фінансового стану, удосконаленню методів управління та сталому розвитку.

1.1. Сутність, принципи, функції та цілі інвестиційного менеджменту

Інвестиційний менеджмент сформувався у другій половині ХХ ст. і є системою науково-практичних знань, пов’язаних з проблемами інвестицій та інвестиційної політики. Нині в галузі інвестиційного менеджменту не тільки узагальнено накопичений досвід, а й запропоновано методологічні підходи щодо подальшого удосконалення вивчення проблем у цій галузі та підготовки інвестиційного менеджера.

Інвестиційний менеджмент (англ. management — управління) — сукупність методів, прийомів, способів та принципів управління інвестиційним процесом, рухом інвестиційних ресурсів з метою одержання доходу в майбутньому.

Зміст інвестиційного менеджменту полягає в організації грамотної роботи з інвестиціями, спрямованої на збереження і збільшення капіталу підприємства, його розвиток в умовах невизначеності та ризику.
Інвестиційний менеджмент охоплює проблеми управління капіталом компанії, її активами, ліквідністю на основі ефективних інвестицій, систем інвестиційного планування, бізнес-проектів, розроблення портфельних сценаріїв інвестування, мінімізації ризику.
Управлінська діяльність, пов’язана з інвестиційним процесом, може здійснюватися на рівнях держави, території, регіону, галузі, підприємства. Це зумовлює особливості управління інвестиційною діяльністю в масштабах держави і в межах окремих господарюючих суб’єктів. Водночас менеджмент на всіх рівнях спирається на єдину методологічну основу оцінювання ефективності використання обмежених ресурсів.
Інвестиційний менеджмент здійснюють на основі таких принципів:
— інтегрованість із загальною системою управління інвестиційною діяльністю;
— комплексність і системність у формуванні управлінських рішень;
— динамічність управління;
— варіативність підходів до розроблення деяких управлінських рішень;
— орієнтованість та узгодженість із стратегічними цілями розвитку підприємства.
Сутність інвестиційного менеджменту виявляється у виконуваних ним функціях. З урахуванням його комплексного змісту виокремлюють дві основні групи функцій: функції суб’єкта управління та спеціальні функції.
Функції інвестиційного менеджменту як суб’єкта управління. Їх склад загалом характерний для будь-якої підсистеми менеджменту. До них належать організація, аналіз, планування, мотивація, контроль.
Функція організації передбачає структурування об’єкта управління, окреслення прав і обов’язків відповідних підрозділів. Як правило, структурні одиниці виокремлені за ієрархічною або функціональною ознакою з визначенням центрів відповідальності і контролю. У процесі реалізації функцій організації інвестиційного менеджменту досягають відповідності та інтеграції його змістового і функціонального аспектів із діючою структурою системи управління на підприємстві. При цьому необхідно забезпечувати постійну адаптацію організаційних структур до мінливих умов зовнішнього середовища.
Ефективність інвестиційного управління значною мірою залежить від реалізації функції аналізу, що полягає в дослідженні інвестиційної активності й ефективності інвестиційної діяльності підприємства з метою виявлення резервів для їх зростання. Крім того, під час аналізу здійснюють оцінювання інвестиційного ринку, інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств.
Функція планування передбачає визначення цілей і вибір шляхів їх досягнення з урахуванням обмеженості ресурсів. У процесі інвестиційного планування розробляють загальну інвестиційну стратегію та інвестиційну політику підприємства, здійснюють поточне і оперативне планування інвестиційної діяльності. Планування тісно пов’язане з аналізом, оскільки ґрунтується на його результатах. На основі аналізу проводять прогнозування результатів.
Функція мотивації є діяльністю, спрямованою на реалізацію поставлених цілей. З її допомогою приводять у дію чинники, що впливають на поведінку людей і враховують їхні потреби. У процесі її реалізації формується система заохочень і санкцій для персоналу структурних підрозділів підприємства за виконання або невиконання цільових показників інвестиційної діяльності підприємства, нормативів і планових завдань. Ефективна реалізація цієї функції сприяє підвищенню ділової активності, зростанню кваліфікації персоналу, що, зрештою, безпосередньо впливає на результати господарської діяльності підприємства.
Зміст функції контролю полягає у своєчасному визначенні, наскільки реальні процеси в інвестиційній діяльності підприємства відхиляються від запланованих параметрів, виявленні причин таких відхилень і оперативному реагуванні на їх виникнення. Реалізація цієї функції пов’язана зі створенням системи внутрішнього контролю на підприємстві, визначенням складу контрольованих показників, періодичності проведення контролю тощо.
Спеціальні функції інвестиційного менеджменту. Вони характеризують специфіку інвестиційного менеджменту як особливого виду управлінської діяльності. До них зараховують розроблення інвестиційної стратегії, управління реальними інвестиціями, портфелем реальних інвестиційних проектів, фінансовими інвестиціями, портфелем цінних паперів, формуванням інвестиційних ресурсів, інвестиційними ризиками, дохідністю інвестицій, ліквідністю інвестицій.
Функції інвестиційного менеджменту реалізовують за певними напрямами. Основними з них є такі:
— дослідження зовнішнього інвестиційного середовища;
— прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку;
— розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності та стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства;
— пошук та оцінювання інвестиційної привабливості окремих реальних інвестиційних проектів, відбір найефективніших із них;
— оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів, відбір найефективніших із них, формування інвестиційної програми (портфеля);
— поточне управління інвестиційним портфелем та реалізацією реальних інвестиційних проектів і програм;
— розроблення пропозицій щодо реструктуризації інвестиційних портфелів (програм).
Інвестиційний менеджмент здійснюють з метою досягнення позитивних бажаних кінцевих результатів у процесі управління інвестиціями підприємства. Під позитивними результатами розуміють зростання конкурентоспроможності підприємства і прибутковості капіталу, що інвестується; розвиток виробничого, кадрового й економічного потенціалів компанії, що передбачає інноваційну заміну устаткування, інвестування коштів у людський капітал, інтелектуальні технології, банки і бази даних, підвищення фінансового та інвестиційного потенціалів підприємства.
Для реалізації поставленої мети інвестиційний менеджмент має розв’язати кілька завдань:
— забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства шляхом ефективної інвестиційної діяльності;
— гарантування максимізації доходу від інвестицій за заданого рівня інвестиційного ризику та його мінімізації;
— забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності;
— пошук шляхів прискорення реалізації діючих програм реальних інвестицій;
— розроблення бюджету капіталовкладень.
Значна роль у здійсненні результативного управління інвестиційним процесом належить інвестиційному менеджеру. Серед його функцій основними є такі:
— забезпечення інвестиційної діяльності господарюючого суб’єкта;
— визначення інвестиційної стратегії і тактики;
— розроблення інвестиційної політики;
— формування бізнес-плану інвестиційного проекту;
— забезпечення зниження ризику і підвищення прибутковості різних вкладень;
— аналіз фінансового стану господарюючих суб’єктів у цілях інвестування;
— визначення кількісних і якісних характеристик інвестиційних цінних паперів;
— забезпечення оптимізації інвестиційних портфелів;
— коригування інвестиційних портфелів;
— прогнозування інвестиційної привабливості та відбір конкретних проектів;
— оцінювання ефективності інвестиційних проектів;
— планування та оперативне управління реалізацією конкретних інвестиційних проектів;
— забезпечення регулювання інвестиційного процесу.
Інвестиційний менеджер має бути кваліфікованим фахівцем. Він зобов’язаний знати теорію інвестиційного менеджменту, бухгалтерський облік, мікро- і макро-
економіку, принципи технічного і фундаментального аналізу, математичне моделювання, основні законодавчі та нормативні акти, зокрема з питань оподаткування та інвестиційної діяльності. Менеджер повинен уміти організовувати збирання необхідної інформації, аналізувати її і на цій основі складати бізнес-план. До завдань менеджера належать оцінювання ефективності програм та інвестиційних проектів, ухвалення адекватного інвестиційного рішення і доведення його до успішного виконання.
Отже, інвестиційний менеджмент — це одна з ключових підсистем загального менеджменту, механізм управління інвестиціями з метою забезпечення економічного зростання підприємства і підвищення його конкурентоспроможності.

 

Додаткова інформація

Бренд

Академвидав

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інвестиційний менеджмент (“Академвидав”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *