Історія України.
9-те видання, доповнене
(“Академія”)

500,00 грн.

Бойко О. Д.

Тип видання – підручник
Рік видання – 2023
Обсяг – 560 сторінок
Формат – 170×240 мм (70х100/16)
Оправа – 7 (тверда, ламінована)

Категорії: ,
Поділитися:   

Опис

Цьому виданню підручника «Історії України», як і попереднім, притаманні концептуальносмислова самодостатність, аналітичність, науково коректне мислення, виважений виклад дискусійних проблем і лаконічне слово автора. Системний погляд на події та явища, урахування новітніх досягнень історичної науки, залучення відомостей і фактів з раніше недоступних джерел, розкриття передумов і причин неоднозначного сприйняття суспільством, історичною наукою деяких
подій і явищ надають йому сили обізнаного і розсудливого співрозмовника для кожного,
хто зацікавлений пізнати історичний шлях України
і здобути цілісне його розуміння,
у т. ч. реалій повномасштабної російськоукраїнської війни, осмислення якої — процес,
що триває. Події розкрито станом
на серпень 2023 р.
Підручник адресований студентам закладів вищої освіти, прислужиться вчителям закладів загальної середньої освіти й усім, хто небайдужий до минулого
та сучасних процесів в Україні.

Зміст

1. Первiсне суспiльство i першi державнi утворення на територiї України

1.1. Початок формування людської цивiлiзацiї на територiї України
Раннiй палеолiт (вiд появи людини до 150 тис. рокiв тому)
Середнiй палеолiт (150—35 тис. рокiв тому)
Пiзнiй палеолiт (35—11 тис. рокiв тому)
Мезолiт (10—6 тис. рокiв тому)
Неолiт (VI—IV тис. до н. е.)
Енеолiт (IV—III тис. до н. е.)
Бронзовий вік (ІІ—І тис. до н. е.)
1.2. Скiфо-сарматська доба. Античнi мiста-держави Пiвнiчного Причорномор’я
Кiммерiйцi
Скiфи
Сармати
Античнi мiста-держави Пiвнiчного Причорномор’я
1.3. Схiднi слов’яни в VI—ХI ст.
Етногенез слов’ян
Венеди, анти, склавини
Суспiльний розвиток схiдних слов’ян

2. Київська Русь

2.1. Походження Давньоруської держави
2.2. Виникнення i становлення Давньоруської держави (кiнець IХ — кiнець Х ст.)
2.3. Пiднесення і розквiт Київської Русi (кiнець Х — середина ХI ст.)
2.4. Полiтична роздрiбненiсть Київської Русi (кiнець ХI — середина ХIII ст.)
2.5. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга
2.6. Полiтичний устрiй
2.7. Соцiально-економiчний розвиток
2.8. Етнiчний розвиток
2.9. Хрещення Русi
2.10. Характернi ознаки та особливостi розвитку культури Київської Русi
2.11. Походження і суть нацiонального символу — тризуба

3. Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі

3.1. Утворення, піднесення і занепад Галицько-Волинської держави

4. Українськi землi у складi Литви і Польщi

4.1. Приєднання українських земель до Великого князiвства Литовського
4.2. Польська експансiя на українськi землi наприкiнцi XIV — в середині XVI ст.
4.3. Люблiнська унiя
4.4. Утворення Кримського ханства і його експансiя на українськi землi
4.5. Соцiально-економiчнi процеси в XIV—XVI ст.
4.6. Церковне життя. Берестейська унiя
4.7. Культура України в XIV—XVI ст.

5. Виникнення українського козацтва

5.1. Феномен козацтва: генезис, характернi ознаки та особливостi
5.2. Запорозька Сiч
5.3. Козацько-селянськi повстання наприкiнцi XVI — на початку XVII ст.
5.4. Козацтво як впливовий чинник мiжнародного життя

6. Українська нацiональна революцiя

6.1. Причини, характер, перiодизацiя революції
6.2. Розгортання нацiонально-визвольної вiйни (лютий 1648 — серпень 1657)
6.3. Утворення Української гетьманської держави
6.4. Громадянська вiйна і подiл козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663)
6.5. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676)

7. Україна наприкiнцi XVII — у XVIII ст.

7.1. Українська державнiсть наприкiнцi XVII — на початку XVIII ст.
7.2. Колонiальна полiтика Росiйської iмперiї щодо України у XVIII ст.
7.3. Правобережна Україна наприкiнцi XVII — у XVIII ст.
7.4. Соцiально-економiчний розвиток наприкiнцi XVII — у XVIII ст.
7.5. Культура України наприкiнцi XVII — у XVIII ст.

8. Україна в першiй половинi ХIХ ст.

8.1. Соцiально-економiчний розвиток українських земель у складi Росiйської iмперiї
8.2. Суспiльнi рухи
8.3. Нацiональне вiдродження в Українi. Кирило-Мефодiївське товариство
8.4. Захiдноукраїнськi землi пiд владою Австрiйської iмперiї

9. Україна в другiй половинi ХIХ ст.

9.1. Модернiзацiйнi процеси в Росiйськiй iмперiї та Україна
9.2. Суспiльнi течiї та рухи другої половини ХIХ ст.
Народницький рух
Соцiал-демократичний рух
Лiберальний рух
Нацiональний рух
9.3. Соцiально-економiчний розвиток у пореформений перiод
9.4. Українська культура в другiй половинi ХIХ ст.

10. Україна на початку ХХ ст.

10.1. Соцiально-економiчний розвиток на початку ХХ ст.
10.2. Нацiональний рух на початку ХХ ст.
10.3. Україна в період першої росiйської революцiї 1905—1907 рр.
10.4. Україна в роки третьочервневої монархiї (серпень 1907 — липень 1914)
10.5. Захiдноукраїнськi землi в другiй половинi ХIХ — на початку ХХ ст.
10.6. Українськi землi в роки Першої свiтової вiйни
10.7. Модернiстська течiя в українськiй культурi на рубежi ХIХ i ХХ ст.

11. Українська нацiонально-демократична революцiя (1917—1920)

11.1. Лютнева революцiя в Росiї та її вплив на Україну
11.2. Проголошення автономiї України
11.3. Проголошення Української Народної Республiки. Вiйна Радянської Росiї проти УНР
11.4. Гетьманат П. Скоропадського
11.5. Директорiя УНР
11.6. Захiдноукраїнська Народна Республiка
11.7. Полiтика радянської влади в Українi (1919 р.)
11.8. Україна у другiй половинi 1919 — на початку 1920 р.
11.9. Радянсько-польська вiйна та Україна

12. Україна в складi СРСР (1922—1939)

12.1. УСРР на початку 20-х років
12.2. Нова економiчна полiтика
12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежностi
12.4. Особливостi та наслiдки індустрiалiзацiї
12.5. Колективiзацiя сiльського господарства. Голод 1932—1933 рр.
12.6. Культурне будiвництво у 20—30-ті роки
Культура у 20—30-ті роки
12.7. Полiтика коренiзацiї: українiзацiя i розвиток нацiональних меншин
12.8. Україна i процес формування тоталiтарного режиму в СРСР

13. Захiдноукраїнськi землi у 20—30-ті роки

13.1. Українськi землi в складi Польщi
13.2. Українськi землi в складi Румунiї
13.3. Українськi землi в складi Чехословаччини

14. Україна в роки Другої свiтової вiйни (1939—1945)

14.1. «Українське питання» в мiжнароднiй полiтицi напередоднi Другої свiтової вiйни. Проголошення автономiї Карпатської України
14.2. Роль «українського питання» в нiмецько-радянському зближеннi. Пакт Молотова — Рiббентропа
14.3. Входження захiдноукраїнських земель до складу СРСР
14.4. Напад Нiмеччини на СРСР. Проголошення «Великої Вітчизняної війни»
14.5. Мiсце України у планах фашистiв
14.6. Встановлення фашистського окупацiйного режиму
14.7. Радянський партизанський рух на окупованiй територiї України
14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 pp.
14.9. Визволення України

15. Повоєнна вiдбудова i розвиток України в 1945 — серединi 50-х рокiв

15.1. Повоєннi адмiнiстративно-територiальнi змiни
15.2. Зовнiшньополiтична дiяльнiсть УРСР
15.3. Особливостi процесу вiдбудови народного господарства України
15.4. Рiвень життя і побуту населення
15.5. Радянiзацiя захiдних областей України
15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною
15.7. Масовi репресiї радянського режиму проти населення Захiдної України. Операцiя «Вiсла»
15.8. Культурно-iдеологiчнi процеси в Українi

16. Україна в період десталiнiзацiї (1956—1964)

16.1. Суспiльно-полiтичне життя і полiтична боротьба в УРСР
16.2. Соцiально-економiчний розвиток України
16.3. Основнi тенденцiї та характернi ознаки духовного життя в Україні

17. Наростання застiйних явищ в Україні (1965—1985)

17.1. Соцiально-економiчний розвиток УРСР
17.2. «Стабiлiзацiя» i закритiсть суспiльно-полiтичного життя
17.3. Духовний розвиток суспiльства
17.4. Дисидентський рух

18. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991)

18.1. Основні чинники, що зумовили процес перебудови
18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України
Остаточна дезінтеграція СРСР і роль у ній України

19. Україна на шляху незалежностi

19.1. Стартовi умови розгортання державотворчого процесу
19.2. Трансформація політичної системи та становлення владних структур у 1991—2004 рр.
19.3. «Помаранчева» революція
19.4. Характерні ознаки та особливості суспільно-політичного життя у 2005—2012 рр.
19.5. Конституцiйний процес
19.6. Формування багатопартiйностi
19.7. На шляху творення нацiональної економiки (1991 — перша половина 1994)
19.8. Реалiзацiя нового соцiально-економiчного реформацiйного курсу і його наслiдки (друга половина 1994—2004)
19.9. Соціально-економічний розвиток (2005—2012). Вплив світової економічної кризи на Україну
19.10. Взаємодiя культури і суспiльства в перехiдний перiод
19.11. Основнi тенденцiї розвитку сучасної української культури
19.12. Характернi ознаки релiгiйного життя
19.13. Роль нацiональної ментальностi в життi суспiльства
19.14. Формування концепцiї зовнiшньополiтичного курсу
19.15. Альтернативнi варiанти геополiтичної орiєнтацiї України
19.16. Захiдний напрям зовнiшньої полiтики
19.17. Україна і СНД
19.18. Криза української державності у 2013—2014 рр.
Суспільно-політична криза (листопад 2013 — лютий 2014)
Революція Гідності як пік суспільно-політичної кризи
Воєнно-політична криза
19.19. Передумови, напрями, особливості та наслідки гібридної війни Росії проти України
Збройна агресія Росії
Дипломатична війна
Інформаційна війна
Економічна війна
19.20. Основні тенденції суспільного розвитку України 2014—2021 рр.
Трансформації в політичній сфері
Здобутки та проблеми у здійсненні модернізації
Автокефалія православної церкви України
Розвиток економіки України у 2014—2021 рр.
Сфера міжнародних відносин

20. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну: причини, перебіг, наслідки

20.1. Причини та приводи повномасштабної російсько-української війни
20.2. Збройна протидія російському повномасштабному вторгненню
20.3. Дипломатична війна
Реакція світового співтовариства на російське повномасштабне вторгнення в Україну та діяльність української дипломатії
Російсько-український переговорний процес
Україна — НАТО
Україна — ЄC
Україна — США
Україна — Велика Британія
Україна — країнилідери ЄС
Реалізація Україною тактики «малих регіональних альянсів»
Україна — Китай та Індія
20.4. Інформаційна війна
20.5. Економічна війна

 

Додаткова інформація

Бренд

Академія

Країна реєстрації бренду

Україна

Країна-виробник

Україна

Мова

Українська

Розділ

Підручники для вишів

Видавництво

Академія

Палітурка

Тверда

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Історія України.
9-те видання, доповнене
(“Академія”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *